zurückBestellungen
         
Lampe 1 Lampe 3 Lampe 4 Lampe 5
Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Lampe 4 Lampe 5
         
         
Pos_6_R Pos_7_R Pos_8_R Pos_9_R Pos_10_R
Lampe 6 Lampe 7 Lampe 8 Lampe 9 Lampe 10
        verkauft
         
Pos_11_R Pos_12_R Pos_13_R Pos_14_R Pos_15_R
Lampe 11 Lampe 12 Lampe 13 Lampe 14 Lampe 15
verkauft       verkauft
         
Pos_16_R Pos_17_R Pos_18_R Pos_19_R Pos_20_R
Lampe 16 Lampe 17 Lampe 18 Lampe 19 Lampe 20
  verkauft  verkauft    
         
Pos_21_R Pos_22_R Pos_23_R Pos_24_R Pos_25_R
Lampe 21 Lampe 22 Lampe 23 Lampe 24 Lampe 25
         
         
Pos_26_R Pos_27_R Pos_28_R Pos_29_R Pos_30_r
Lampe 26 Lampe 27 Lampe 28 Lampe 29 Lampe 30
verkauft an CB verkauft an LHK